Requisits generals per a participar en les activitats

Els/les jugadors/res per poder assistir als entrenaments i/o partits han de complir amb els següents requisits per tal preservar la salut de tots en general:

 • Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període desconfinament).
 • El tutor/a legal de l’infant haurà de signar una declaració responsable que l’infant/adolescent reuneix els requisits de salut abans esmentats i de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta.

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERAL

Rutines de neteja, manteniment i desinfecció

 • No utilitzarem els vestidors, tothom a de vindre canviat de casa.
 • Material d’entrenament, després del seu ús, el netejarà el Club.

Control d’accés a l’Estadi

 • Es defineix com a porta d’accés a l’estadi l’entrada principal (WIN per la plaça 1 d’Octubre) i la sortida es farà per la porta de la C-12 , la resta d’accessos romandran tancats. Aquestes portes s’obriran 15 minuts abans de l’hora d’entrenament i es tancaran 10 minuts desprès de l’inici del següent. En cas d’arribar tard per algun motiu justificat, tindreu de contactar amb els coordinadors.
 • S’estableix control de temperatura, registre d’entrada i full de responsabilitat (el primer dia) a l’arribada als entrenaments, els quals, seran a porta tancada. Per als partits, en principi, podran ser en públic, sempre complint les mesures de distanciament i mascareta, també es farà control de temperatura i registre d’entrada (el club es reserva la decisió de fer els partits a porta tancada seguint indicacions d’estaments superiors locals, sanitaris i esportius).
 • S’estableixen punts de neteja de mans a l’entrada/sortida de l’estadi.
 • S’estableixen espais de circulació en zones comunes de l’estadi, diferenciant l’entrada i la sortida de manera que els recorreguts siguin d’un sol sentit i s’evitin els creuaments.

Proteccions personals

 • Mascaretes
  Durant la realització de l’activitat no és necessari l’ús de la mascareta si es mantenen les distàncies de seguretat.
  Si que és obligatori el tot el transcurs per l’estadi, tan entrada com sortida d’aquest.
 • Distància de seguretat durant tot el trajecte que s’efectuï per l’estadi. L’entrada als camps, es farà per les portes d’emergència i no pas, pel túnel de vestuaris.

Mesures informatives

 • S’han disposat visiblement per a les persones usuàries infografies informatives de les mesures d’higiene bàsiques i essencials establertes pel departament de salut i ministeri de salut.

Formació del personal

 • S’ha fet arribar als entrenadors/monitors el contingut de l’actual protocol i les seves tasques/responsabilitats associades.
 • En aquests mateixos col·lectius, s’ha promogut la certificació en els continguts web que La Generalitat de Catalunya utilitza en les sessions formatives de responsables de seguretat i higiene per a activitats de lleure.

Funcionament i horari d’oficines

 • Es comunica a tothom que el sistema d’atenció al públic serà per Cita Prèvia.
 • Es posa a disposició una adreça electrònica per fer les reserves: info@ebrescola.com així com els telèfons dels coordinadors: Miki Vidal 662063029 o Ramón Castells 659728249. Us demanem que mireu de fer les gestions i consultes de forma telemàtica
 • Com sempre, tenia a la vostra disposició les eines necessàries per poder realitzar tots el tràmits i pagaments de la temporada de forma no presencial.

Casos confirmats

 • Es demana que comuniqueu al club el més aviat possible l’existència d’un cas confirmat d’infecció de COVID al vostre nucli familiar més proper per a que puguem actuar en conseqüència. Al mateix temps també us demanem que ens informeu de qualsevol símptoma que tinguin o hagin tingut els vostres fills, per poder estar al cas i prendre les mesures pertinents. Estem acordant un protocol de resposta immediata conjuntament amb Tortosa Esport, per avisar de qualsevol simptomatologia i/o cas confirmat. Si fos necessari les mesures a prendre anirien des d’apartar un equip de la pràctica esportiva fins aturar tota l’activitat del club, si així ho aconsellen els protocols marcats per la FCF, Regidoria d’Esport de l’Ajuntament de Tortosa i el departament de sanitat de la Generalitat de Catalunya.

PROTOCOL D’ENTRENAMENTS

 • Els/les jugadors/res vindran equipats de casa.
 • Portar la roba neta i rentada cada dia.
 • Cada equip tindrà habilitada una zona i material diferent a la resta per deixar les seves pertinències.
 • Cadascú es farà responsable de la seva aigua.
 • Els entrenadors/es han de fer ús de les mascaretes de principi a fi d’entrenament.

 

 • Previ inici activitat
  • Hi ha un full de registre d’accés i temperatura per equip que s’entregarà a l’entrenador i del qual es farà responsable.
  • Tots els membres del cos tècnic han de fer-se control de temperatura abans d’iniciar activitat i enregistrar-ho al full de l’equip.
  • Els jugadors/res tenen que portar motxilla amb les botes, aigua, peto reversible…

 

 • Accés a l’estadi
  • La porta d’accés a l’estadi serà l’entrada principal (WIN per la plaça 1 d’Octubre), la resta d’accessos romandran tancats.
  • L’horari d’entrada serà de 15 minuts abans del horari oficial d’entrenament, fins passats 10 minuts, després es tancaran les portes.
  • Hi haurà personal del club per fer control de temperatura, desinfecció de mans i registre d’entrada als jugadors/es.
  • L’entrenador anirà a la porta principal d’entrada a l’estadi a buscar als jugadors i els dirigirà a la zona d’entrenament.
  • Les famílies o tutors del jugadors/es no podran accedir a les instal·lacions.

 

 • Fi d’activitat
  • No hi haurà servei de vestidors ni dutxes.
  • L’entrenador acompanyarà als jugadors a la sortida, la qual serà per la porta de la C-12 per tal de ser recollits pels pares o tutors.
  • L’entrada i la sortida es farà de forma esglaonada per mantenir la distància.
  • L’entrenador o el seu segon procediran a la desinfecció del material utilitzat en l’entrenament, amb els dispositius de desinfecció que proporciona el club.

Declaració responsable majors edat

Declaració responsable menors edat