Normativa de règim intern Ebre Escola Esportiva de Tortosa

TÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS. 6ARTICLE 1. OBJECTE. 6
ARTICLE 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ. 6
ARTICLE 3. Facultats de la Junta Directiva. 7
TÍTOL 2. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA. 8
CAPÍTOL 1. ÒRGANS DE GOVERN. 8
ARTICLE 4. ESTRUCTURA. 8
ARTICLE 5. PRINCIPIS D’ACTUACIÓ. 8
CAPÍTOL 2. ALTRES ÒRGANS UNIPERSONALS. 8
ARTICLE 6. DEL DIRECTOR ESPORTIU-COORDINADORS/ES. 8
CAPITOL 3. ENTRENADORS/ES. 9
ARTICLE 7. CARÀCTER. 9
ARTICLE 8. DRETS DELS ENTRENADORS/ES. 9
ARTICLE 9. DEURES DELS ENTRENADORS/ES. 10
CAPÍTOL 4. JUGADORS/ES I EQUIPS. 10
ARTICLE 10. DRETS DELS JUGADORS/ES. 10
ARTICLE 11. DEURES I OBLIGACIONS DELS JUGADORS/ES. 11
CAPÍTOL 5. PARES i MARES. 12
ARTICLE 12. DRETS, DEURES I OBLIGACIONS. 12
TITOL 3. RÈGIM DISCIPLINARI. 12
ARTICLE 14. DEFINICIÓ. 13
ARTICLE 15. INFRACCIONS. 13
ARTICLE 16. SANCIONS. 14
ARTICLE 17. COMPETÈNCIA I PROCEDIMENT SANCIONADOR. 14
TITOL 4. DISPOSICIONS FINALS. 15

TÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS.

ARTICLE 1. OBJECTE.

El present Reglament de Règim Intern té per objecte regular la organització i funcionament del Club, dins del marc constituït per la Legislació Esportiva vigent i amb subjecció plena a l’estableix al seu ideari i Estatuts.

Per això, qualsevol recomanació, norma, sanció o actuació emanada del Club, només té com a finalitat contribuir a l’adequada formació de la personalitat i valors humans de tots i cadascun dels integrants del mateix, mitjançant l’esport que han escollit, en aquest cas, el futbol.

Per dur a terme aquest pla, el Club ha creat una estructura organitzativa composada pel Director Esportiu, Coordinadors/es, Entrenadors/es i Delegats/des que, basant-se en l’objecte fonamental anteriorment exposat i recolzant-se en una sèrie de procediments d’actuació, tenen al seu càrrec les següents responsabilitats bàsiques:

 1. a) La formació tant tècnica i tàctica, com de caràcter esportiu, de tots els components dels equips al seu càrrec.
 2. b) La formació integral dels jugadors com a persones, seguint l’ideari del Club.
 3. c) La gestió, seguiment i control d’equips i jugadors/es, en totes les categories i edats.
 4. d) Mantenir el prestigi esportiu del Club, en cada categoria i competició en què participi qualsevol equip del mateix.

ARTICLE 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ.

El present Reglament serà d’aplicació als següents àmbits:

a) Personal:

  1. Els esportistes inscrits al Club des de la formalització de la seva inscripció fins la seva baixa en el mateix.
  2. A tot el personal tècnic i auxiliar del Club.
  3. A tots els pares/mares dels jugadors/es des del moment de la inscripció del fill/a fins a la seva baixa al club, en aquells aspectes que els sigui aplicables.
  4. A totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i temporalment formen part del Club, incloses les derivades d’un conveni de filiació entre clubs.

b)Espacial:

  1. A les instal·lacions esportives “Estadi Municipal Josep Otero”, situades a l’avinguda de l’estadi, s/n de Tortosa, propietat de l’Ajuntament d’aquesta localitat i gestionades per Tortosa Esports.
  2. A qualsevol instal·lació esportiva, local, edifici o espai als que es desplacen els components del Club en la seva totalitat o en part, bé sigui de manera esporàdica o habitual per a realitzar les activitats esportives.

c) Norma General Aplicable:

A tots els efectes, el Director Esportiu, Coordinadors/es, Entrenadors/es, Delegats/des i Jugadors/es seran responsables directes de les accions comeses per ells/es mateixos/es. L’incompliment per part de les persones enumerades anteriorment de qualsevol de les obligacions recollides al present Reglament i especialment relatives a:

  1. El respecte i compliment de les normes i reglament de la competició.
  2. La falta de dedicació i esforç necessaris per al desenvolupament de l’activitat esportiva.
  3. El respecte al material esportiu i a les instal·lacions utilitzades en la pràctica esportiva.
  4. El respecte de la imatge personal i del Club, així com de respecte de les persones que ostenten càrrecs de representació en ell, incloent entrenadors/es i delegats/des, facultaran al Club, a través de la seva Junta Directiva, per imposar a la persona o persones directament responsables les pertinents sancions, i fins i tot expulsar-los de l’equip i del Club en casos de reiteració o extrema gravetat.

El present reglament estarà penjant al lloc web del Club per a que en qualsevol moment, ja sigui com a soci, jugador/a, o membre en general de la institució, es pugui consultar.

ARTICLE 3. Facultats de la Junta Directiva.

La Junta Directiva és l’òrgan de direcció i administració del Club, i com a tal, executarà els acords adoptats per l’Assemblea General, i exercirà les següents funcions:

a) Dirigir la gestió del Club, vetllant pel compliment del seu objecte social.

b) Crear les comissions o grups de treball que consideri necessàries.

c) Nomenar les persones que hagin de dirigir les diferents comissions o àrees de participació, així com organitzar totes les activitats esportives i socials del club.

d) Confeccionar els pressupostos, el balanç i memòria anual que hagin de ser sotmesos a l’aprovació de l’Assemblea.

e) Proposar a l’Assemblea General la redacció o reformes del Reglament de Règim Intern fixant les normes corresponents i les quotes a què hagués lloc.

f) Vigilar el fidel compliment dels Estatuts i Reglaments del Club, tenint la facultat per obrir expedients disciplinaris, imposar sancions o expulsar del Club a qui no complís amb els requisits i exigències exposades.

TÍTOL 2. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA.

CAPÍTOL 1. ÒRGANS DE GOVERN.

ARTICLE 4. ESTRUCTURA.

El Club, de conformitat amb el que estableix, contarà amb els següents Òrgans de Govern:

 1. a) Col·legiats: Assemblea General i Junta Directiva.
 2. b) Unipersonals: President, Vicepresidents, Tresorer, Secretari i Vocals.

El que disposa anteriorment s’entén sense perjudici de l’existència i funcions d’altres òrgans del Club en l’àmbit esportiu, com el Director Esportiu en l’àmbit de les seves competències.

ARTICLE 5. PRINCIPIS D’ACTUACIÓ.

Els Òrgans de Govern vetllaran per a que les activitats del Club es desenvolupen d’acord amb el projecte (ideari) del mateix, amb l’objectiu de fer possible l’efectiva realització de les finalitats establertes.

Aquests òrgans garantiran, en l’àmbit de la seva competència, l’exercici dels drets reconeguts als jugadors/es, entrenadors/es, delegats/des així com a pares i mares o tutors i vetllaran pel compliment dels deures corresponents. Així mateix, afavoriran la participació efectiva de tots els membres del Club en la vida del mateix, en la seva gestió i en la seva avaluació.

En el si de la Junta Directiva es podrà constituir un Comitè de Disciplina, al que correspondrà, la instrucció dels expedient incoats per la comissió de fets que puguin ser tipificats com a constitutius d’una falta segons la descripció continguda en el present règim intern o en els estatuts.

Aquest Comitè estarà composat pel President del Club o persona a qui delegui, i integrat pel Director Esportiu, Coordinadors/es i un altre membre de la Junta Directiva. Aquest comitè pot demanar per a la seva resolució els informes o dictàmens tècnics precisos i formularà a la Junta Directiva una proposta de Resolució.

CAPÍTOL 2. ALTRES ÒRGANS UNIPERSONALS.

ARTICLE 6. DEL DIRECTOR ESPORTIU-COORDINADORS/ES.

Són funcions pròpies del Director Esportiu-Coordinadors/es:

 1. És elegit, o destituït, per acord de la Junta Directiva del club.
 2. Dirigeix, coordina i controla totes les activitats de caràcter disciplinari d’acord amb les disposicions vigents, sense perjudici de les competències de la Junta Directiva.
 3. Té com a objecte fonamental la gestió, seguiment i control d’equips i jugadors/es, en totes les categories i edats, vigilant l’adequat compliment de la formació integral de tots i cadascun dels jugadors/es del Club.
 4. Podrà exercir, simultàniament, qualsevol altra activitat relacionada amb el club.
 5. A principi de cada temporada haurà de treballar juntament amb els seus col·laboradors, els objectius esportius i comunicar-los a la resta de components de la mateixa.
 6. Executarà els acords de la Junta Directiva en l’àmbit de la seva competència.
 7. Estarà sempre en disposició de solucionar qualsevol dubte, comentari, petició o reclamació dels entrenadors/es.
 8. Té la facultat de poder passar als jugadors/es d’un equip a un altre, per motius tècnic-esportius, inclòs d’una categoria a una altra sempre que no s’incompleixen els Reglaments de la Federació Catalana de Futbol o del Consell Esportiu del Baix Ebre.
 9. Té la facultat de proposar a la Junta Directiva el cessament de qualsevol entrenador/a que no compleixi amb les seves responsabilitats, segons l’indicat al present Reglament.
 10. Té l’obligació de guardar les mateixes formes, respecte i compostura exigides a qualsevol altre component del Club en qualsevol situació.
 11. El coordinador/a està obligat a complir les recomanacions i obligacions que li son assignades al present Reglament, així com les que li fossen encomanades per la Junta Directiva del Club.
 12. El director esportiu és el que una vegada complits els deures dels entrenadors/es autoritza el reemborsament de les seves despeses, amb l’autorització per a poder retenir-les en el cas d’incompliment dels deures de qualsevol entrenador/a.
 13. Proposa a la Junta directiva els entrenadors/es elegits per a cada equip, podent canviar-los d’equips segons avanci la temporada.

CAPITOL 3. ENTRENADORS/ES.

ARTICLE 7. CARÀCTER.

Els entrenadors/es son aquells membres del Club que exerceixen la funció docent en l’àmbit esportiu, i que el seu exercici s’orientarà a la realització de les finalitats educatives i esportives establerts a l’ideari del Club.

Per la seva proximitat al jugador/a, constitueixen el nucli principal de la seva formació i gaudeixen de l’absoluta confiança tant del Director Esportiu – Coordinadors/es, com de la Junta Directiva.

La designació i destitució dels entrenadors/es és competència de la Junta Directiva, a proposta del Director Esportiu – Coordinadors/es.

ARTICLE 8. DRETS DELS ENTRENADORS/ES.

Els entrenadors/es tenen els següents drets en el desenvolupament de la seva tasca dins del club:

 1. a) A exercir les seves funcions dins del present Reglament de règim intern i respecte a l’Ideari del Club, als equips de treball als que se’l destini.
 2. b) A ser informats per qui correspongui dels assumptes que concerneixen al Club en general i a ells en particular, dins de l’àmbit de les seves competències.
 3. c) A ser tractats amb correcció i respecte per la resta d’estament i integrants del Club.
 4. d) A utilitzar els mitjans materials i instal·lacions del Club per a complir les finalitats del mateix i seguint les normes que regulen el seu ús.
 5. e) A presentar peticions, suggeriments i queixes d’ordre esportiu formulades directament davant el responsable designat o per escrit, davant els Òrgans Unipersonals i/o Col·legiats del Club.
 6. f) Rebre l’equipament oficial del club tan per als partits com per als entrenaments.
 7. g) Rebre assessorament per part del coordinador/a.
 8. h) Ser substituït per un altre entrenador/a en cas de malaltia o no poder assistir a l’entrenament i/o partit per d’altres motius justificats.
 9. i) Rebre la compensació de les seves despeses en la forma, temps i quanties acordades amb el Club

ARTICLE 9. DEURES DELS ENTRENADORS/ES.

Els entrenadors/es del Club tenen els següents deures, en el moment que adquireixen compromís amb el mateix:

 1. a) Elaborar la planificació anual de les activitats al seu càrrec i una vegada aprovada pel Director Esportiu – Coordinadors/es, desenvolupar i complir amb la programació establerta.
 2. b) Participar, excepte causa degudament justificada, en totes les activitats programades així com en aquelles a les que sigui degudament convocat.
 3. c) Mantenir l’aspecte personal i al tècnic-esportiu una conducta digna i respectuosa amb l’ideari del Club en el desenvolupament de la seva funció, així com en la seva relació amb els diferents estaments i membres del Club, especialment amb els esportistes.
 4. d) Exercir amb competència, exactitud i puntualitat les tasques i activitats corresponents.
 5. e) Atendre les consultes dels esportistes, estimular el seu esforç i afavorir la convivència i el desenvolupament de tots els valors assenyalats a l’ideari del Club.
 6. f) Aplicar el Règim disciplinari del Club, al nivell de la seva competència.
 7. g) Emplenar el Diari d’entrenaments en els en els termes que s’expressaran en el model que se li lliuri, sobretot els relatius a l’assistència i conducta dels esportistes.
 8. h) Mantenir l’espai esportiu net i ordenat durant la seva presència al mateix.
 9. i) Serà el màxim responsable durant d’estada dels jugadors/es a la zona esportiva, i amb els seus jugadors serà l’encarregat de portar a terme les finalitats i objectius del Club.
 10. j) Estaran obligats a vetllar pel material esportiu que utilitzin i seran responsables del mateix des del seu inici fins a la recollida.
 11. k) Respectar i complir els acords presos per la Junta Directiva.
 12. l) Portar sempre l’equipament esportiu pertanyent al Club.
 13. m) Controlar els jugadors/es en el moment de la dutxa per evitar possibles conflictes entre els jugadors/es.
 14. n) Es farà sempre responsable de la clau dels vestuaris, serà l’últim a abandonar-lo, ja sigui dia d’entrenament o de partit.

CAPÍTOL 4. JUGADORS/ES I EQUIPS.

ARTICLE 10. DRETS DELS JUGADORS/ES.

 1. a) El jugador/a té dret a rebre una formació que asseguri el ple desenvolupament íntegre de la seva personalitat, com a ésser humà i com a futbolista.
 2. b) Tots els jugadors/es tenen dret que es respecti la seva integritat física, moral i la seva dignitat personal, no podent ser objecte de vexacions físiques o morals.
 3. c) Tots els esportistes tenen dret a les mateixes oportunitats d’accés als diferents nivells esportius. No hi haurà més limitacions que les derivades del seu aprofitament o de les seves aptituds per a l’esport. Per assegurar aquest dret, el Club es compromet a facilitar:
  1. Un entrenador/a per equip.
  2. Instal·lacions esportives adequades.
  3. Equipament esportiu.
  4. Un horari d’entrenament.
  5. La participació de tots els equips en Competicions oficials.
  6. L’ensenyament de la disciplina esportiva elegida.
  7. La deguda educació esportiva que contribueixi a completar la formació integral de l’esportista.
 4. d) Els esportistes tenen dret a participar en el funcionament del Club, mitjançant la designació de capitans de cadascun dels equips. La designació del capità/capitans de l’equip, serà a proposta dels seus companys i a votació d’aquests. El capità es l’enllaç entre l’entrenador/a i els seus companys i, al seu torn, el portaveu d’aquest. Donarà exemple de comportament, dedicació, esforç i motivació, tant en els entrenaments com en els partits. A partir de la categoria cadet, haurà de conèixer i assumir adequadament els drets i obligacions que, per la seva condició, li atorga el Reglament de Joc de la FCF.

ARTICLE 11. DEURES I OBLIGACIONS DELS JUGADORS/ES.

 1. a) Assistir als entrenaments prèviament establerts.
 2. b) Els jugadors/es hauran d’estar completament equipats amb la roba designada pel Club i preparats per a donar començament a l’entrenament amb puntualitat.
 3. c) Assistir a tots els partits que siguin convocats i amb l’antelació determinada per l’entrenador/a, amb l’equipació esportiva que li correspongui en cada moment. Sent l’equipament esportiu el principal element identificador, els jugadors/es estan obligats a portar-lo, complint les especificacions que per al mateix es detallen.
 4. d) Justificar les absències als entrenaments i partits en aquells casos en els que no pugui acudir, havent-ho de comunicar al seu entrenador/a amb la deguda antelació (un mínim de 2 hores a la celebració del entrenament i de 24 hores per a un partit), llevat causes de força major.
 5. e) Arribar puntualment a l’hora indicada tant als entrenaments com als partits als que siguin convocats/des.
 6. f) Cuidar el material esportiu del club i les instal·lacions fent un ús adequat i correcte del mateix.
 7. g) Comportar-se amb correcció i respecte als entrenaments, partits, amb altres jugadors/es, companys, àrbitres, entrenadors/es i qualsevol altra persona relacionada amb el Club.
 8. h) Comprometre’s al desenvolupament de les activitats esportiva durant tota la temporada, sense perjudicar els interessos esportius/pedagògics del Club.
 9. i) El jugador/a no podrà participar en entrenaments, partits amistosos, tornejos i altres trobades aliens a l’organització del Club excepte amb autorització escrita del propi club.
 1. j) En l’àmbit d’actuació del Club, al camp o mentre romangui sota la responsabilitat de l’entitat, no està permès fumar ni beure begudes alcohòliques.
 2. k) Durant el partit o entrenament no ha de portar rellotge, arracades, pírcings o altres elements que puguin causar dany, voluntari o no, a ell mateix o a un company.
 3. l) Ha de guardar en tot moment les mesures d’higiene personal (dutxar-se al club) i tindrà cura la imatge personal.
 4. m) Ha de mantenir amb els companys una relació correcta i cordial. Evitarà els insults i les bromes pesades i de mal gust, així com les agressions físiques i tot el que pugui alterar el bon ambient necessari per assolir els objectius que s’ha marcat l’entitat. Si no és així, pot ser sancionat pel Club.
 5. n) L’entrenador/a ha d’estar al corrent de les lesions, malalties i de les condicions físiques i anímiques que impedeixin el jugador/a rendir en els entrenaments.
 6. o) El jugador/a haurà d’estar disposat sempre per a qualsevol tipus d’entrenament i per passar a formar part, transitòria o definitivament, d’un altre equip del Club si els coordinadors/es ho consideren oportú.
 7. p) En els partits, les decisions que pugui prendre l’àrbitre, abans, durant i després del partit hauran de ser respectades en tot moment, sense cap tipus de protesta. Les persones autoritzades a dirigir-se al estament arbitral dins el terreny de joc seran l’entrenador/a, el delegat/da i el capità/na de l’equip, sempre que ho facin amb el respecte i el to deguts.
 8. q) Totes aquelles decisions i ordres que doni l’entrenador/a en el transcurs del partit hauran de ser respectades pels jugadors/es, vetllant sempre pel bon funcionament de l’equip.

CAPÍTOL 5. PARES i MARES.

ARTICLE 12. DRETS, DEURES I OBLIGACIONS.

 1. a) La inscripció d’un jugador/a al Club suposa el coneixement i acceptació per part dels pares i mares del ideari i règim intern del club, així com procurar que els seus fills/es les respecten.
 2. b) Els pares i mares tenen dret a ser informats de la evolució esportiva i del comportament dels seus fills/es.
 3. c) Els drets i obligacions dels pares i mares recollits al present Reglament, s’entendran referits, en el cas d’absència d’aquests, al tutor o representant legal del jugador/a.
 4. d) Al principi de cada temporada, facilitaran les dades identificatives, administratives i autoritzacions pertinents que el Club els sol·liciti.
 5. e) Es responsabilitzaran de que la documentació sol·licitada pel Club estigui vigent i d’entregar-la en els terminis estipulats.
 6. f) Es comprometen a efectuar els pagaments acordats i requerits pel Club en la forma i terminis establerts.
 7. g) Tenen prohibit l’accés als vestuaris i als camps de joc exceptuant els casos de força major i en les categories de Patufets i Pre-benjamins.
 8. h) Durant el desenvolupament dels entrenaments o partits, inclosos els descansos, s’abstindran en tot moment d’aconsellar o recomanar, tant als jugadors/es com als entrenadors/es, accions que siguin competència exclusiva del cos tècnic.
 9. i) S’abstindran de referir o recriminar accions als àrbitres/as.
 10. j) Podran reunir-se totes les vegades que considerin convenients amb el representant assignat del club i amb els coordinadors/es.

TITOL 3. RÈGIM DISCIPLINARI.

ARTICLE 14. DEFINICIÓ.

La present normativa serà d’aplicació a tots els jugadors/es del Club. Els membres de la Junta Directiva en general, el Director Esportiu, coordinadors/es i entrenadors/es en particular, posaran especial cura en la prevenció de les actuacions disciplinàries presents en aquesta normativa, mitjançant el contacte i col·laboració constants.

Sense perjudici d’accions posteriors, els entrenadors/es podran adoptar les mesures que considerin pertinents per a mantenir l’ordre dins de l’equip, comunicant-les amb posterioritat al Director Esportiu – Coordinadors/es.

ARTICLE 15. INFRACCIONS.

Classificació:

Les infraccions o faltes poden ser:

 1. Lleus
 2. Greus
 3. Molt greus

Son faltes lleus:

 1. a) Tres faltes de puntualitat a sessions d’entrenament produïdes en un mes.
 2. b) Dues faltes de puntualitat als desplaçaments o partits produïdes en un mes.
 3. c) La no comunicació al seu entrenador/a de qualsevol anomalia o falta d’assistència a entrenaments i partits amb la suficient antelació quan sigui possible.
 4. d) L’actitud passiva a entrenaments i partits.
 5. e) La falta lleu de respecte tant per part de jugadors/es com d’entrenador/es, coordinadors/es, delegats/des i pares/mares, als seus companys/es, entrenadors/es d’altres equips, que es portin a terme en entrenaments, partits i desplaçaments o amb altres jugadors/es, àrbitres, etc.
 6. f) Els actes d’indisciplina, injuria o ofensa no greus.
 7. g) Qualsevol acte injustificat que alteri lleument el normal desenvolupament de les activitats del Club.

Son faltes greus:

 1. a) Tres faltes injustificades i consecutives d’assistència a entrenaments i partits.
 2. b) Dues faltes de respecte a companys/es o entrenadors/es, així com qualsevol comportament incorrecte i falta de respecte de caràcter greu que es porti a terme en entrenaments, partits i desplaçaments o amb altres jugadors/es, àrbitres, espectadors, …
 3. c) Els actes greus d’indisciplina, injuria o ofensa greu als membres del Club i altres en deteriorament de la imatge del Club.
 4. d) L’agressió física greu a membres del club o d’altres clubs, així com a altres jugadors/es, àrbitres, espectadors…
 5. e) Els actes injustificats que alterin greument el normal desenvolupament de les activitats del Club.
 6. f) Tres faltes lleus en una mateixa temporada esportiva.

Son faltes molt greus:

 1. a) Els actes d’indisciplina, injuria o ofensa molt greus contra els membres del Club o altres en deteriorament de la imatge del Club, així com als àrbitres, jugadors, espectadors, etc.
 2. b) L’agressió física molt greu a membres del Club o d’altres clubs, així com als àrbitres, espectadors, etc., comesa per part de qualsevol membre del Club.
 3. c) La comissió de tres faltes greus durant una mateixa temporada esportiva.

ARTICLE 16. SANCIONS.

Per la comissió de les faltes enumerades s’imposaran les següents sancions:

Per faltes lleus es podrà imposar alguna de les següents sancions atenent a les circumstàncies de cada cas:

 1. a) Amonestació privada.
 2. b) Amonestació escrita i que serà comunicada als pares/mares.
 3. c) Suspensió de la pràctica esportiva per un temps no superior a 7 dies.

Per faltes greus:

 1. a) Apercebiment, en el cas de continues faltes injustificades d’assistència, en el que s’inclourà un informe detallat de l’entrenador/a corresponent i del Director Esportiu, Coordinador/a corresponent sobre aquesta actitud.
 2. b) Canvi d’equip del jugador/a, si fos possible.
 3. c) Suspensió del dret de pràctica esportiva per un període de temps de 8 a 15

Per faltes molt greus:

 1. a) Pèrdua del dret a la pràctica esportiva per un període entre 16 dies i la resta de la temporada en joc.

La Junta Directiva podrà acordar la readmissió del jugador/a prèvia petició i comprovació d’un canvi positiu.

ARTICLE 17. COMPETÈNCIA I PROCEDIMENT SANCIONADOR.

Per procedir a posar en pràctica el present Reglament de Règim Interior, la Junta Directiva del club crearà el Comitè de Disciplina que estarà compost per quatre persones: el President o la persona en qui delegui, el Director Esportiu, un vocal i el secretari de la Junta Directiva. A falta del Director Esportiu, el seu lloc serà ocupat per un Coordinador/a. Aquest comitè te la finalitat d’instruir l’expedient sancionador i proposar a la Junta Directiva la sanció a aplicar en el seu cas i pot demanar per a la seva resolució els informes o dictàmens tècnics precisos. La graduació o tipificació, i imposició de les sancions correspon a la Junta Directiva. El procediment sancionador serà el següent:

1) L’obertura d’un expedient sancionador haurà d’acordar-se per la Junta Directiva en el menor termini possible, i en tot cas en el termini màxim de quinze dies hàbils des que es tingués notícia de la suposada infracció. Abans de l’obertura d’aquest, el Comitè de Disciplina tindrà d’informar al President i als vicepresidents.

2) Una vegada formulat el plec de càrrecs i tipificada la infracció pel Comitè de Disciplina, ha de traslladar a l’infractor, i si és menor d’edat, als seus pares/mares, tutors o representants legals, comunicant la falta imputada i la proposta de sanció.

3) Un cop comunicat a l’infractor/a o als seus representants legals el plec de càrrecs formulat, aquests disposaran del termini de cinc dies hàbils per formalitzar les al·legacions que estimin oportunes.

4) El Comitè de Disciplina podrà proposar l’arxiu i sobreseïment de l’expedient sancionador quan concorrin circumstàncies que així ho aconsellin. Un cop transcorregut el termini per formular al·legacions (hagin estat o no presentades) el Comitè de Disciplina dictarà en el termini màxim de cinc dies. En qualsevol cas, l’expedient caduca si en el termini de tres mesos des de la seva obertura no ha estat dictada resolució.

5) Les faltes lleus prescriuran en el termini d’un mes, i les greus en el termini de dos mesos i les  molt greus en el termini de tres mesos. En qualsevol cas, l’obertura d’un expedient disciplinari suposarà la interrupció del còmput dels terminis de prescripció i / o caducitat.

6) La Junta Directiva, a proposta del Comitè de Disciplina, pot acordar la mesura cautelar de suspensió en la pràctica esportiva mentre duri la tramitació de l’expedient sancionador, i en tant no recaigui resolució ferma.

7) Les sancions imposades per la Junta Directiva podran ser recorregudes:

 1. a) Si es tracta d’una infracció contra la conducta federativa, el recurs es presentarà davant el comitè d’apel·lació de la federació catalana de futbol en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de I’acte impugnat.
 2. b) Si es tracta d’una sanció per infracció de les normes associatives el recurs es presentarà davant l’autoritat judicial, en el termini de 40 dies següents a la notificació de l’acte impugnat.

TITOL 4. DISPOSICIONS FINALS.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA: Entrada en vigor.

El present Reglament de Règim Intern entrarà en vigor a partir de la seva aprovació per  l’assemblea del Club, un cop aprovat per la Junta Directiva del Club en reunió ordinària o extraordinària.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA: Modificacions.

Les modificacions a aquest Reglament de Règim Interior les ha d’aprovar l’Assemblea General del Club, en reunió ordinària o extraordinària, i a proposta de la Junta Directiva.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA: Reglament Regulador de l’ús dels equipaments esportius municipals.

Serà d’aplicació el “Reglament Regulador de l’Ús dels Equipaments Esportius Municipals” aprovat per l’Ajuntament de Tortosa pel que fa a la utilització de les instal·lacions en què es desenvolupa l’activitat esportiva de Club, amb l’única excepció del que disposen els articles 51 (competència i procediment) i 52 (prescripció de les infraccions i sancions) del mateix; en què s’aplicaran les disposicions contingudes en el present reglament de règim intern. En cas de conflicte entre les dues normes, prevaldran les normes del present reglament.

DISPOSICIÓ FINAL QUARTA: Clàusula derogatòria.

A partir de la seva entrada en vigor, queden derogats qualsevol norma o acord adoptats pel Club que es s’oposin expressament o tàcitament al present règim intern.